visuckhoenguoithan.com

ĐẠI SƯ LIÊN TRÌ Rộng khuyên người đời nếu thấy sanh vật sắp bị giết hại nên phát khởi lòng từ bi đem

ĐẠI SƯ LIÊN TRÌ
Rộng khuyên người đời, nếu thấy sanh vật sắp bị giết hại nên phát khởi lòng từ bi đem tiền bạc của mình ra làm việc thiện. Nếu không có tiền, mình chỉ phát tâm từ bi, ấy cũng là phước đức rồi. Hoặc khuyên người khác phóng sanh. Hoặc thấy người phóng sanh mình vui mừng khen ngợi họ, khiến cho người tăng thêm tâm thiện, ấy cũng là phước đức.
Mình chỉ phóng sanh mà không làm việc giết hại thì cùng với muôn vật không có nợ nần oan trái. Do đó, chẳng những mình được an lạc thọ mạng trong đời này ; mà do căn lành này trong các đời sống tương lai sẽ được hạnh phúc trường thọ, đến khi thành Phật vạn loài chúng sanh đều hết lòng quy y kính phụng.
10/05/2019
4 bình luận:
Tiến Dũng
10-05-2019, 02:06:17
Nam mo a di da phat
Diệu Âm Liên Phượng
10-05-2019, 02:06:17
A DI ĐÀ PHẬT
Nga Nga
11-05-2019, 04:46:13
A Di Đà Phật
Nhàn Nguyễn Thị
11-05-2019, 04:46:13
A DI ĐÀ PHẬT

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *